Αρχική Σελίδα / Αρχείο Ανακοινώσεων
Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές φασολιών, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, τα φασόλια θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων καλύπτονται τα φασόλια, είναι το χαλάζι, ο παγετός, η πλήμμυρα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ο θερμός ξηρός αέρας, ενώ το ποσοστό ασφαλίστρου που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί, έχει καθοριστεί στο 3% του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των φασολιών.

Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, την οποία υποχρεούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά.

Ο ΟΓΑ έχει υποχρέωση να επιθεωρεί και να ελέγχει περιοδικά τις δηλωμένες φυτείες και ταυτόχρονα να καταγράφει τις αδήλωτες. Για τις εκτάσεις που καταγράφονται, είτε μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου σαν αδήλωτες, ο Οργανισμός θα καλεί τους παραγωγούς να καταβάλλουν όχι μόνο το ανάλογο ασφάλιστρο, αλλά και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του ασφαλίστρου.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα καταβληθεί το ασφάλιστρο πριν να επισυμβεί οποιαδήποτε ζημιά, είτε γιατί δεν εντοπίστηκαν από τον ΟΓΑ, ή γιατί οι παραγωγοί παρέλειψαν να καταβάλουν το υπολογισθέν ασφάλιστρο, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, καλούνται όλοι οι παραγωγοί που θα καλλιεργήσουν φασόλια κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, όπως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά, συμπληρώσουν και υποβάλουν στα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.) και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ανάλογο ασφάλιστρο.

Το ποσό ασφαλίστρου, που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, ανέρχεται στα €30,60 κατά δεκάριο για τις αναρριχώμενες και στα €10,20 κατά δεκάριο για τις υπόλοιπες ποικιλίες φασολιών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


A N A K O I N Ω Σ Η Ο Γ Α - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) πληροφορεί όλους τους καλλιεργητές φυλλοβόλων, καθώς και όλους του καλλιεργητές αμπελιών των οποίων η παραγωγή προορίζεται για επιτραπέζια χρήση, ότι θα εφαρμόσει και φέτος τη Δήλωση Καλλιέργειας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Γι' αυτό καλούνται όλοι οι καλλιεργητές να υποβάλουν μέσα στην πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων για τα φυλλοβόλα ή την έκταση για τα αμπέλια, καθώς και τη μέση παραγωγή, βασισμένη στην παραγωγή που είχαν τα τρία τελευταία χρόνια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό, τόσο των ασφαλίστρων, όσο και των αποζημιώσεων.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και ότι τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή είναι εμπιστευτικής φύσεως και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Οργανισμού.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των παραγωγών, ότι παράλειψη υποβολής από μέρους τους "Δήλωσης Καλλιέργειας" αποτελεί δική τους ευθύνη και ότι ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις Πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν το θέμα αυτό.

Οι παραγωγοί μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και τους Γραμματείς των Υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας όπου υπάρχουν, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμιά Δήλωση Καλλιέργειας, ούτε και θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΑ


A N A K O I N Ω Σ Η - ΣΚΩΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης μετά από αναφορές σιτηροκαλλιεργητών για προσβολή συγκεκριμένων ειδών σιτηρών από Σκωρίαση η οποία παρατηρήθηκε μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2019, έχει προβεί σε επισκοπήσεις σε διάφορες περιοχές.

Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μυκητολογική ασθένεια της οποίας η εξάπλωση ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν, δηλαδή χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία καθώς και τους ανέμους.

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης πληροφορεί τους σιτηροπαραγωγούς ότι έχουν παρατηρηθεί επιλεκτικά σε κάποιες καλλιεργούμενες ποικιλίες και σε περιορισμένες προς το παρόν περιοχές, προσβολές από σκωρίαση.

Η όλη κατάσταση αξιολογείται από τον Οργανισμό και εκεί που θα διαπιστωθεί ότι ενδείκνυται παρέμβαση θα ενημερωθείτε σχετικά με νέες ανακοινώσεις.

Προς τούτο καλούνται όσοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα και προτίθενται να συγκομίσουν, να αφήσουν αντιπροσωπευτικές λωρίδες (μάρτυρες). Αυτοί, με βάση τη Νομοθεσία, είναι λωρίδες πλάτους 1 ( ενός ) μέτρου καθ΄όλο το μήκος του αγροτεμαχίου.

Τονίζεται ότι, αγροτεμάχια χωρίς μάρτυρες δεν θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντική πιθανή αξιολόγηση, ελλείψει αντικειμένου εκτίμησης.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλούμε όπως αποταθείτε στα κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


A N A K O I N Ω Σ Η - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΠΙΛΩΝ 2018-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μεσπίλων, πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και τους Γραμματείς των Υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., όπου υπάρχουν, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (Ν.125(I)/2018)

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών, καθώς και της Εφαρμογής του Νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης φέρει σε γνώση όλων των ασφαλισμένων παραγωγών ότι τηρεί Αρχείο Καλλιεργητών, στο οποίο περιέχονται τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αυτά έχουν υποβληθεί κατά καιρούς από τους ίδιους.

Το Αρχείο αυτό τηρείται για τους σκοπούς εφαρμογής της περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσίας και συγκεκριμένα για υπολογισμό των εισπρακτέων ασφαλίστρων και των πληρωτέων αποζημιώσεων καθώς και διάφορα Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων που κατά καιρούς ανατίθενται στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης για υλοποίηση.

Επίσης ο Οργανισμός δύναται να χρησιμοποιεί για δική του χρήση στοιχεία αιτήσεων στον ΚΟΑΠ με σκοπό την διενέργεια αναλογιστικών και άλλων σκοπών.

Φέρει επίσης σε γνώση όλων των ασφαλισμένων παραγωγών ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των συστημάτων του και βελτίωσης της επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους παραγωγούς, αποφάσισε να τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους μέσω του συστήματος μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS).

Όσοι δεν επιθυμούν να ενημερώνονται μέσω SMS, θα τους παρέχεται η ευκαιρία, να δηλώσουν την αντίρρηση τους, ατελώς, μέσω της Υπηρεσίας STOP SMS.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Αρχείου είναι ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, οδός Ζήνωνος Χρ. Σώζου, 29 & 31, 1075 Λευκωσία, τηλ. 22760196, fax 22768300.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 4 Δεκεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης πληροφορεί όλους τους σιτηροπαραγωγούς πως για τα τεμάχια που έσπειραν ή θα σπείρουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2018-2019 με σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά και για τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αιτηθούν εκταρική επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), οφείλουν να υποβάλουν στον ΟΓΑ Δήλωση Καλλιέργειας, προκειμένου, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, να χρεωθούν με τα ανάλογα ασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Τα σχετικά έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, όπου, αφού τα συμπληρώσουν, να τα υποβάλουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018, το αργότερο.

Τονίζεται πως σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι σε τεμάχια για τα οποία δεν θα υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας ή θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 21 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2018-2019

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μανταρινιάς, καθώς και των ποικιλιών Πορτοκαλιάς "Γιάφα", "Ομφαλοφόρα" ή "Μέρλιν" και "Σιεκκέρικα", πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 Δήλωση Καλλιέργειας. Ειδικά στις περιπτώσεις πρώιμων εσπεριδοειδών, όπως Κλεμεντίνες και Ομφαλοφόρα, οι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν τις Δηλώσεις Καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή.

Στη Δήλωση Καλλιέργειας, οι παραγωγοί οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά, καθώς και πού διέθεσαν ή θα διαθέσουν την παραγωγή αυτή, δηλ. για εξαγωγή ή για ντόπια αγορά και σε ποιό έμπορο. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι καλλιεργητές των υπόλοιπων ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών που τα διαθέτουν στη ντόπια αγορά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την τυχόν πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη και από τα Κοινοτικά Συμβούλια των χωριών τους. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωσή τους. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την συμπλήρωση των εντύπων "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους, στους οποίους και θα τα παραδώσετε συμπληρωμένα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
5 Νοεμβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Πρώτου Λειτουργού Γεωργικής Ασφάλισης. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι: Α14(ii) € 57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Βοηθά το Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και στη διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση της πολιτικής και των προγραμμάτων του Οργανισμού στον τομέα ή στους τομείς ευθύνης του.
(β) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο της εργασίας ενός ή περισσοτέρων τομέων του Οργανισμού.
(γ) Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του οργανισμού νομοθεσίες και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις αναφορικά με τα εγειρόμενα θέματα.
(δ) Αναλαμβάνει το συντονισμό και τον έλεγχο των εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων και μεριμνά για τον καθορισμό και την έκδοση σχετικών κριτηρίων και οδηγιών.
(ε) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει την ετοιμασία μελετών για τη λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης.
(στ) Συμμετέχει στις διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες του Οργανισμού.
(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία ή σε Κλάδο αυτής.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)
(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τη γεωργική ασφάλιση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας.
(4) Πολύ καλή γνώση της εργασίας και των βασικών αρχών λειτουργίας του Οργανισμού και των συνθηκών της κυπριακής γεωργίας.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, σε θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημ.: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωπόνων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει των Κανονισμών 2 και 17 των περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 μέχρι 2012, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Οργανισμού.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 17(ι) των περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 μέχρι 2012 "Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν συμπλήρωσε την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές."

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, οδός Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31, 1075 Λευκωσία τηλ. 22760196, καθώς και από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, Λεμεσός τηλ. 25337144, Πάφος τηλ. 26933918 και Λάρνακα τηλ. 24366081 ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.org.cy). Οι αιτήσεις, που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρα, κλπ, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας, κλπ, ή θα παραληφθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην Αίτηση.

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η Ο Γ Α - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικής εισηγητικής έκθεσης από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:

Επαρχία Λευκωσίας:

Α) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:

Αγγολέμι, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιοι Ηλιόφωτοι, Άγιοι Τριμιθιάς, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, Άγιος Γεώργιος Λεύκας, Άγιος Δομέτιος, Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Άγιος Θεόδωρος Σολέας, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Άγιος Νικόλαος Λεύκας, Άγιος Σωζόμενος, Αγροκηπιά, Ακάκι, Ανάγεια, Αναλιόντας, Αρεδιού, Αστρομερίτης, Αυλώνα, Βυζακιά, Γερόλακκος, Δένεια, Δευτερά Κάτω, Δευτερά Πάνω, Έγκωμη, Επισκοπειό, Εργάτες, Ευρύχου, Ζώδεια Πάνω, Καλό Χωριό Ορεινής, Καμπιά, Καπέδες, Καταλιόντας, Κατύδατα, Κατωκοπιά, Κλήρου, Κοκκινοτριμιθιά, Κοράκου, Κοτσιάτης, Κουτραφάς Κάτω, Κουτραφάς Πάνω, Λακατάμεια Κάτω, Λακατάμεια Πάνω, Λατσιά, Λευκωσία, Λινού, Μαλούντα, Μάμμαρη, Μαργί, Μένικο, Μιτσερό, Μονή Κάτω, Νικητάρι, Ξυλιάτος, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Πέρα Ορεινής, Περιστερώνα, Πέτρα, Πολιτικό, Ποτάμι, Σκουριώτισσα, Στρόβολος, Τεμβριά, Τσέρι, Φικάρδου, Φλάσου, Φυλλιά και Ψιμολόφου.

Β) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά, με εξαίρεση το Τριτικάλε:

Αγλαντζιά, Γέρι, Νήσου και Πέρα Χωριό.

Γ) Αγία Βαρβάρα: Τις περιοχές της Κοινότητας με Φ/Σ 30/46, 30/53, 30/54, 30/55, 30/61, 30/62, 30/63, 39/6, 39/7, 39/12 και 39/13, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά, με εξαίρεση το Τριτικάλε.

Δ) Δάλι: Τις περιοχές του Δήμου με Φ/Σ 30/31, 30/32, 30/38, 30/39, 30/40, 30/47, 30/48, 30/55, 30/56, 31/33, 31/41, 31/49, 2-234-382, 2-234-383, 2-235-382 και 2-235-383, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά.

 

Σημείωση:
Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε Δήμου ή Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές φασολιών, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, τα φασόλια θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων καλύπτονται τα φασόλια, είναι το χαλάζι, ο παγετός, η πλήμμυρα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ο θερμός ξηρός αέρας, ενώ το ποσοστό ασφαλίστρου που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί, έχει καθοριστεί στο 3% του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των φασολιών.

Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, την οποία υποχρεούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά.

Ο ΟΓΑ έχει υποχρέωση να επιθεωρεί και να ελέγχει περιοδικά τις δηλωμένες φυτείες και ταυτόχρονα να καταγράφει τις αδήλωτες. Για τις εκτάσεις που καταγράφονται, είτε μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου σαν αδήλωτες, ο Οργανισμός θα καλεί τους παραγωγούς να καταβάλλουν όχι μόνο το ανάλογο ασφάλιστρο, αλλά και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του ασφαλίστρου.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα καταβληθεί το ασφάλιστρο πριν να επισυμβεί οποιαδήποτε ζημιά, είτε γιατί δεν εντοπίστηκαν από τον ΟΓΑ, ή γιατί οι παραγωγοί παρέλειψαν να καταβάλουν το υπολογισθέν ασφάλιστρο, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, καλούνται όλοι οι παραγωγοί που θα καλλιεργήσουν φασόλια κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, όπως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά, συμπληρώσουν και υποβάλουν στις τοπικές ΣΠΕ το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.) και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ανάλογο ασφάλιστρο.

Το ποσό ασφαλίστρου, που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, ανέρχεται στα €30,60 κατά δεκάριο για τις αναρριχώμενες και στα €10,20 κατά δεκάριο για τις υπόλοιπες ποικιλίες φασολιών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Aρ. Φακ. 1.1.11

 


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) πληροφορεί όλους τους καλλιεργητές φυλλοβόλων, καθώς και όλους του καλλιεργητές αμπελιών των οποίων η παραγωγή προορίζεται για επιτραπέζια χρήση, ότι θα εφαρμόσει και φέτος τη Δήλωση Καλλιέργειας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.

Γι' αυτό καλούνται όλοι οι καλλιεργητές να υποβάλουν μέσα στην πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων για τα φυλλοβόλα ή την έκταση για τα αμπέλια, καθώς και τη μέση παραγωγή, βασισμένη στην παραγωγή που είχαν τα τρία τελευταία χρόνια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό, τόσο των ασφαλίστρων, όσο και των αποζημιώσεων.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και ότι τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή είναι εμπιστευτικής φύσεως και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Οργανισμού.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των παραγωγών, ότι παράλειψη υποβολής από μέρους τους "Δήλωσης Καλλιέργειας" αποτελεί δική τους ευθύνη και ότι ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις Πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν το θέμα αυτό.

Οι παραγωγοί μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και τους Γραμματείς των Υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας όπου υπάρχουν, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμιά Δήλωση Καλλιέργειας, ούτε και θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΑΣ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των σιτηρών και ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, λόγω της ανομβρίας, σε ορισμένες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα. Τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθεί το ύψος των ζημιών.

Στο μεταξύ εφιστάται η προσοχή όλων των παραγωγών που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τυχόν αποτυχημένα σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά τους με σανοποίηση ή καλλιέργεια και εφόσον θα ήθελαν να διατηρήσουν το δικαίωμά τους για αποζημίωση, σε περίπτωση που η περιοχή τους θα κηρυχθεί ανομβριόπληκτη ότι, οφείλουν να αφήνουν απαραίτητα τους προβλεπόμενους από το Νόμο αντιπροσωπευτικούς "μάρτυρες".

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αφήνουν αθέριστη ή ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους τουλάχιστο ενός μέτρου, που να βρίσκεται στο κέντρο και να διασχίζει κατά μήκος όλο το αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που θα καλλιεργηθεί για να αξιοποιηθεί με νέα καλλιέργεια, θα πρέπει να αφήνονται στις δύο πλευρές του τεμαχίου, από μία (1) λωρίδα αθέριστη πλάτους ενός (1) μέτρου κατά μήκος του τεμαχίου.

Τεμάχια στα οποία δεν έχει αφεθεί μάρτυρας δεν θα αποζημιωθούν.

Παράλληλα σε περίπτωση που ένα τεμάχιο σιτηρών θα δηλωθεί για άλλη καλλιέργεια στον ΚΟΑΠ, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας σιτηρών στον ΟΓΑ μέχρι τις 13 Απριλίου 2018.

Όσοι κτηνοτρόφοι, επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ελάχιστη βλάστηση σε δικά τους τεμάχια, μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι θα αναγνωρίζονται ότι έχουν σπαρεί, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί ο ΟΓΑ.

Σημειώνεται ότι το Λόλιο δεν καλύπτεται για ζημιά από ανομβρία διότι είναι αρδευόμενη καλλιέργεια.

.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 21 Μαρτίου 2018
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10, 1.3.01.01 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης πληροφορεί όλους τους σιτηροπαραγωγούς πως για τα τεμάχια που έσπειραν ή θα σπείρουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2017-2018 με σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά και για τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αιτηθούν εκταρική επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), οφείλουν να υποβάλουν στον ΟΓΑ Δήλωση Καλλιέργειας, προκειμένου, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, να χρεωθούν με τα ανάλογα ασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Τα σχετικά έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, όπου, αφού τα συμπληρώσουν, να τα υποβάλουν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018, το αργότερο.

Τονίζεται πως σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι σε τεμάχια για τα οποία δεν θα υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας ή θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 28 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΠΙΛΩΝ 2017-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μεσπίλων, πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018, Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και τους Γραμματείς των Υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., όπου υπάρχουν, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 28 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03 1.1.06

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η
NEA ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες τις ακόλουθες περιοχές:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γέρι: Για τα Φ/Σ 30/8, 31/1, 31/9, 31/10W2, 31/17 και 31/18W1 & W2 για Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
21 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03, 1.3.01.02

ΠΚ/ΜΣ
ANAKINOS/ΝΕΑ-ΚΗΡΥΞΗ-ANOMBΡ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-2017

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2017-2018

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μανταρινιάς, καθώς και των ποικιλιών Πορτοκαλιάς "Γιάφα", "Ομφαλοφόρα" ή "Μέρλιν" και "Σιεκκέρικα", πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017 Δήλωση Καλλιέργειας. Ειδικά στις περιπτώσεις πρώιμων εσπεριδοειδών, όπως Κλεμεντίνες και Ομφαλοφόρα, οι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν τις Δηλώσεις Καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή.

Στη Δήλωση Καλλιέργειας, οι παραγωγοί οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά, καθώς και πού διέθεσαν ή θα διαθέσουν την παραγωγή αυτή, δηλ. για εξαγωγή ή για ντόπια αγορά και σε ποιό έμπορο. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι καλλιεργητές των υπόλοιπων ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών που τα διαθέτουν στη ντόπια αγορά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την τυχόν πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού και τα κατά περιοχή Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωσή τους. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την συμπλήρωση των εντύπων "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους, στους οποίους και θα τα παραδώσετε συμπληρωμένα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
16 Αυγούστου 2017

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2017-2018

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους πατατοπαραγωγούς ότι μετά από κάθε φύτευση και όχι αργότερα από μια βδομάδα, οφείλουν να υποβάλλουν απαραίτητα Δήλωση Καλλιέργειας, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που υπάρχουν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα συμπληρωμένα έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, στα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να φαίνεται η ημερομηνία φύτευσης και τα ακριβή στοιχεία τεμαχίων όπως δηλώνονται στον ΚΟΑΠ, να παραδίδονται μέσα στην πιο πάνω προθεσμία στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου στο τέλος κάθε βδομάδας να αποστέλλονται στον Οργανισμό ή να παραλαμβάνονται από Λειτουργούς του.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε περίπτωση ζημιάς σε πατατοφυτείες ποικιλίας Σπούντα για τις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί Δηλώσεις Καλλιέργειας, ή θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση, χωρίς όμως ο παραγωγός να απαλλάσσεται της υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίστρων. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες, η μη εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας θα συνεπάγεται στέρηση ή μείωση κατά 10% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
11 Αυγούστου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03

 


Α Ν A K O I N Ω Σ Η
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΩΝ 2017-2018

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές αγκινάρων, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, οι αγκινάρες θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν και καλύπτονται για ζημιές από χαλάζι και παγετό, έναντι της καταβολής ασφαλίστρου 3% επί του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των αγκινάρων.

Το ποσό ασφαλίστρου, που κάθε παραγωγός θα κληθεί προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου να καταβάλει, θα υπολογιστεί με βάση τη Δήλωση Καλλιέργειας, την οποία οφείλει, το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από το άνοιγμα των φυτειών ή τη φύτευση των αγκινάρων του, να υποβάλει στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.), καθώς και την ημερομηνία που ανοίχθηκε ή εγκαταστάθηκε η φυτεία.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
9 Αυγούστου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
NEA ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Τα Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες τις ακόλουθες περιοχές:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Α) Άγιος Ιωάννης, Αρεδιού: Ολόκληρη η υπόλοιπη κοινότητα για Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά
Β) Μένοικο: Για τα Φ/Σ 29/30, 29/31, 29/37, 29/38 και 29/39 για Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά
Γ) Μιτσερό: Για το Φ/Σ 29/30, για Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά
Δ) ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ: Για τα Φ/Σ 29/31 και 29/32, για Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
4 Αυγούστου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03, 1.3.01.02

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από τις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:

Α) Επαρχία Λευκωσίας:
ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά: Δένεια και Φυλλιά.
ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων, μόνο για το Σιτάρι: Αγγολέμι, Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Ανάγεια, Αυλώνα, Γερόλακκος, Επισκοπειό, Εργάτες, Μένικο, Ορούντα και Παλαιομέτοχο.
ιιι) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω, μόνο για το Σιτάρι:

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου

 

Τα Φ/Σ 29/26, 29/34 και 29/35

Βυζακιά

Τα Φ/Σ 29/17, 29/25, 29/26, 29/33 και 29/34

Δευτερά Κάτω

Τα Φ/Σ 30/11, 30/19 και 30/27W1

Μαργί

Τα Φ/Σ 30/52 και 30/53

Μονή Κάτω

Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/60 και 38/4

Πέρα Ορεινής

Ολόκληρη η περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 39/2, 39/3, 39/10 και 39/11

Περιστερώνα

Τα Φ/Σ 29/10, 29/11, 29/12, 29/18 και 29/19

Πολιτικό

Τα Φ/Σ 30/49, 30/50, 30/57 και 30/58

Τσέρι

Τα Φ/Σ 30/44W2,E2, 30/45W2, 30/52E1,E2 και 30/53W1,W2

Ψιμολόφου

Τα Φ/Σ 30/42E2, 30/43E2,W2, 30/44W2, 30/51 και 30/52

 

iv) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω, μόνο για το Σιτάρι και Τριτικάλε:

Ευρύχου

Τα Φ/Σ 28/22, 28/29, 28/30, 28/37 και 28/38

Κατύδατα

Το Φ/Σ 28/29 μόνο

Λινού

Τα Φ/Σ 28/21, 28/29 και 28/37

Πέτρα

Τα Φ/Σ 28/21,28/22, 28/29 και 28/30

Φλάσου

Τα Φ/Σ 28/37 και 28/38

v) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:

Αγλαντζιά

Τα Φ/Σ 21/56, 21/64, 22/57, 30/8, 30/16 και 31/1

Αγροκηπιά

Τα Φ/Σ 29/38, 29/39, 29/46 και 29/47

Λευκωσία

Τα Φ/Σ 21/31, 21/32, 21/39W1,E1, 21/40, 21/47E2, 21/48, 21/55E1 και 21/56

Μαλούντα

Τα Φ/Σ 29/46 και 29/47

 

vi) Μέρος των περιοχών των πιο κάτω Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά και μέρος των ίδιων Κοινοτήτων μόνο για το Σιτάρι:

Άγιοι Ηλιόφωτοι

Τα Φ/Σ 29/37 και 29/45. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι

Άγιος Ιωάννης
Μαλούντας

Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 29/23, 29/24, 29/30, 29/31 και 29/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι

Αρεδιού

Τα Φ/Σ 29/40 και 29/48. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι

Αστρομερίτης

Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 29/1, 29/2 και 29/10 μόνο για το Σιτάρι

Δευτερά Πάνω

Τα Φ/Σ 30/10, 30/18, και 30/26W1. Ενώ για τα Φ/Σ 30/11, 30/19, 30/26 E1,W2 και 30/27W1 μόνο για το Σιτάρι

Ζώδεια Πάνω

Τα Φ/Σ 28/16 και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8 και 29/1 μόνο για το Σιτάρι

Κοκκινοτριμιθιά

Τα Φ/Σ 20/39, 20/46, 20/47, 20/48, 20/54, 20/55, 20/56, 21/41 και 21/49. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι

Κουτραφάς Κάτω

Τα Φ/Σ 28/15, 28/16, 28/24, και 29/9. Ενώ για τα Φ/Σ 28/8, 28/22, 28/23, 28/30, 28/31, 28/32, 28/38 και 28/39 μόνο για το Σιτάρι

Κουτραφάς Πάνω

Ολόκληρες τις περιοχές της Κοινότητας με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 28/32 που είναι μόνο για το Σιτάρι

Μάμμαρη

Τα Φ/Σ 20/47 και 20/56. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι

Μιτσερό

Τα Φ/Σ 29/37, 29/38, 29/45 και 29/46. Ενώ για τα Φ/Σ 29/29 και 29/30 μόνο για το Σιτάρι

Νικητάρι

Τα Φ/Σ 28/24, 29/17 και 29/25. Ενώ για τα Φ/Σ 28/31, 28/32, 28/39, 28/40 και 29/33 μόνο για το Σιτάρι

Ποτάμι

Τα Φ/Σ 29/9, 29/17 και 29/25. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Κοινότητας μόνο για το Σιτάρι

 

Β) Επαρχία ΛΑΡΝΑΚΑς:

ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά: Αβδελλερό, Αθιένου, Αραδίππου, Βορόκληνη, Κελλιά, Κόση, Λιβάδια, Πέργαμος, Πετροφάνι, Πύλα και Τρούλλοι.
ιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση το Τριτικάλε: Δρομολαξιά, Κίτι, Λάρνακα, Μενεού, Περιβόλια, Σοφτάδες και Τερσεφάνου.
ιιι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά:Ξυλοτύμβου και Ορμίδεια.
iv) Κιβισίλι: Tις περιοχές της Κοινοτήτας με Φ/Σ 50/36, 50/44, 50/45, 50/52, 50/60 και 50/61, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά.

Γ) Επαρχία Αμμοχώστου:
ι) Άχνα: Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια της Κοινοτήτας, για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά με εξαίρεση τα Πατατερά.

ιι) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων όπως περιγράφονται πιο κάτω,για όλα τα Σιτηρά και Ξηρικά Κτηνοτροφικά Φυτά:

Αγία Νάπα

Τα Φ/Σ 2-285-372, 2-285-373, 2-286-372, 2-286-373 και
2-287-373

Αχερίτου

Τα Φ/Σ 2-279-384, 2-279-385, 2-279-386, 2-279-387,
2-279-388, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387,
2-280-388, 2-281-385, 2-281-386 και 2-281-387

Δερύνεια

Τα Φ/Σ 2-280-384, 2-280-385, 2-280-386, 2-280-387,
2-281-384, 2-281-385, 2-281-387, 2-282-384,
2-282-385, 2-283-384, και 2-283-385

Σωτήρα

Τα Φ/Σ 2-283-371, 2-283-372, 2-284-372, 2-285-372 και
2-285-373

Φρέναρος

Τα Φ/Σ 2-280-384 και 2-283-384

 

Σημείωση:

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε Δήμου ή Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

18 Ιουλίου 2017
Αρ. φακ. 4.11.03, 1.3.01.02

 

ΜΟ/ΜΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2017


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) πληροφορεί όλους τους καλλιεργητές φυλλοβόλων, καθώς και όλους του καλλιεργητές αμπελιών των οποίων η παραγωγή προορίζεται για επιτραπέζια χρήση, ότι θα εφαρμόσει και φέτος τη Δήλωση Καλλιέργειας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.

Γι' αυτό καλούνται όλοι οι καλλιεργητές να υποβάλουν μέσα στην πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων για τα φυλλοβόλα ή την έκταση για τα αμπέλια, καθώς και τη μέση παραγωγή, βασισμένη στην παραγωγή που είχαν τα τρία τελευταία χρόνια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό, τόσο των ασφαλίστρων, όσο και των αποζημιώσεων.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και ότι τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή είναι εμπιστευτικής φύσεως και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Οργανισμού.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των παραγωγών, ότι παράλειψη υποβολής από μέρους τους "Δήλωσης Καλλιέργειας" αποτελεί δική τους ευθύνη και ότι ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις Πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν το θέμα αυτό.

Οι παραγωγοί μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" από τους Γραμματείς των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας τους, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμιά Δήλωση Καλλιέργειας, ούτε και θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΑ

Αρ. φακ. 4.11.03, 1.1.12.01


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των σιτηρών και ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, λόγω της ανομβρίας, σε ορισμένες περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα. Τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθεί το ύψος των ζημιών.

Στο μεταξύ εφιστάται η προσοχή όλων των παραγωγών που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τυχόν αποτυχημένα σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά τους με σανοποίηση ή καλλιέργεια και εφόσον θα ήθελαν να διατηρήσουν το δικαίωμά τους για αποζημίωση, σε περίπτωση που η περιοχή τους θα κηρυχθεί ανομβριόπληκτη ότι, οφείλουν να αφήνουν απαραίτητα τους προβλεπόμενους από το Νόμο αντιπροσωπευτικούς "μάρτυρες".

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αφήνουν αθέριστη ή ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους τουλάχιστο ενός μέτρου, που να βρίσκεται στο κέντρο και να διασχίζει κατά μήκος όλο το αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που θα καλλιεργηθεί για να αξιοποιηθεί με νέα καλλιέργεια, θα πρέπει να αφήνονται στις δύο πλευρές του τεμαχίου, από μία (1) λωρίδα αθέριστη πλάτους ενός (1) μέτρου κατά μήκος του τεμαχίου.

Παράλληλα σε περίπτωση που ένα τεμάχιο σιτηρών θα δηλωθεί για άλλη καλλιέργεια στον ΚΟΑΠ, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας σιτηρών στον ΟΓΑ μέχρι τις 5 Μαΐου 2017.

Όσοι κτηνοτρόφοι, επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ελάχιστη βλάστηση σε δικά τους τεμάχια, μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι θα αναγνωρίζονται ότι έχουν σπαρεί, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί ο ΟΓΑ

Σημειώνεται ότι το Λόλιο δεν καλύπτεται για ζημιά από ανομβρία διότι είναι αρδευόμενη καλλιέργεια

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 24 Απριλίου 2017
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10, 1.3.01.01


A N A K O I N Ω Σ Η - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΠΙΛΩΝ 2016-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μεσπίλων, πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017, Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τους Γραμματείς των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων των χωριών τους, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2017.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 19 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. φακ. 4.11.03
1.1.06


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης πληροφορεί όλους τους σιτηροπαραγωγούς πως για τα τεμάχια που έσπειραν ή θα σπείρουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2016-2017 με σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά και για τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αιτηθούν εκταρική επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), οφείλουν να υποβάλουν στον ΟΓΑ Δήλωση Καλλιέργειας, προκειμένου, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, να χρεωθούν με τα ανάλογα ασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Τα σχετικά έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, όπου, αφού τα συμπληρώσουν, να τα υποβάλουν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2017, το αργότερο.

Τονίζεται πως σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι σε τεμάχια για τα οποία δεν θα υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας ή θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 12 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10


ANAKOINΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2016-2017

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μανταρινιάς, καθώς και των ποικιλιών Πορτοκαλιάς "Γιάφα", "Ομφαλοφόρα" ή "Μέρλιν" και "Σιεκκέρικα", πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 Δήλωση Καλλιέργειας. Ειδικά στις περιπτώσεις πρώιμων εσπεριδοειδών, όπως Κλεμεντίνες και Ομφαλοφόρα, οι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν τις Δηλώσεις Καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή.

Στη Δήλωση Καλλιέργειας, οι παραγωγοί οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά, καθώς και πού διέθεσαν ή θα διαθέσουν την παραγωγή αυτή, δηλ. για εξαγωγή ή για ντόπια αγορά και σε ποιό έμπορο. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι καλλιεργητές των υπόλοιπων ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών που τα διαθέτουν στη ντόπια αγορά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την τυχόν πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού και τα κατά περιοχή Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωσή τους. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την συμπλήρωση των εντύπων "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους, στους οποίους και θα τα παραδώσετε συμπληρωμένα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2016-2017

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους πατατοπαραγωγούς ότι μετά από κάθε φύτευση και όχι αργότερα από μια βδομάδα, οφείλουν να υποβάλλουν απαραίτητα Δήλωση Καλλιέργειας, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που υπάρχουν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα συμπληρωμένα έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, στα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να φαίνεται η ημερομηνία φύτευσης και τα ακριβή στοιχεία τεμαχίων όπως δηλώνονται στον ΚΟΑΠ, να παραδίδονται μέσα στην πιο πάνω προθεσμία στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου στο τέλος κάθε βδομάδας να αποστέλλονται στον Οργανισμό ή να παραλαμβάνονται από Λειτουργούς του.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε περίπτωση ζημιάς σε πατατοφυτείες ποικιλίας Σπούντα για τις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί Δηλώσεις Καλλιέργειας, ή θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση, χωρίς όμως ο παραγωγός να απαλλάσσεται της υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίστρων. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες, η μη εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας θα συνεπάγεται στέρηση ή μείωση κατά 10% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 8 Αυγούστου 2016


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΩΝ 2016-2017

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές αγκινάρων, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, οι αγκινάρες θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν και καλύπτονται για ζημιές από χαλάζι και παγετό, έναντι της καταβολής ασφαλίστρου 3% επί του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των αγκινάρων.

Το ποσό ασφαλίστρου, που κάθε παραγωγός θα κληθεί προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου να καταβάλει, θα υπολογιστεί με βάση τη Δήλωση Καλλιέργειας, την οποία οφείλει, το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από το άνοιγμα των φυτειών ή τη φύτευση των αγκινάρων του, να υποβάλει στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων  (Φ/Σ και Αρ. τεμ.), καθώς και την ημερομηνία που ανοίχθηκε ή εγκαταστάθηκε η φυτεία.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.


ΑΝAKOINΩΣΗ ΟΓΑ - ΝΕΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από τις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές Πάφου, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:

Επαρχία ΠΑΦΟΥ:

ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Κοινοτήτων:

Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Αμαργέτη, Αξύλου, Αργάκα, Ασπρογιά, Γαλαταριά, Γιαλιά, Ελεδιό, Κανναβιού, Κοιλίνεια, Λαπηθιού, Μακούντα, Νατά, Πενταλιά, Στατός - Άγιος Φώτιος και Φάλεια.

ιι) Μέρος των περιοχών των Κοινοτήτων, όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Λεμώνα

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 45/31

Χούλου

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 45/23 και 45/31

Σημείωση:

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών της κάθε Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

12 Ιουλίου 2016

Αρ. φακ. 4.11.03, 1.3.01.02


ΑΝAKOINΩΣΗ ΟΓΑ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΜΒΡΙΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανακοινώνει ότι, ύστερα από την υποβολή σχετικών εισηγητικών εκθέσεων από τις αρμόδιες Επαρχιακές Επιτροπές, αποφάσισε να κηρύξει ως ανομβριόπληκτες, όσον αφορά τις καλλιέργειες Σιτηρών και Ξηρικών Κτηνοτροφικών Φυτών, τις ακόλουθες περιοχές:

Α) Επαρχία Λευκωσίας: Ολόκληρη
Β) Επαρχία Λάρνακας: Ολόκληρη
Γ) Επαρχία Αμμοχώστου: Ολόκληρη
Δ) ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων:

Αγία Φύλαξη, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Θεράπων, Άγιος Θωμάς, Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αρμενοχώρι, Ασγάτα, Αψιού, Βάσα Κοιλανίου, Γερμασόγεια, Ερήμη, Καντού, Κιβίδες Κάτω, Κιβίδες Πάνω, Κισσούσα, Λόφου, Μαθηκολώνη, Μαλιά, Μέσα Γειτονειά, Μοναγρούλλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παλόδεια, Παραμύθα, Παρεκκλησιά, Πεντάκωμο, Πλατανίστεια, Πολεμίδια Πάνω, Πραστιό Αυδήμου, Πύργος, Σούνι-Ζανακιά, Σπιτάλι, Σωτήρα, Φασούλα και Φοινικάρια.

ιι) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Άγιος Αμβρόσιος

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Ακρωτήρι

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε. Εξαιρούνται επίσης όλα τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Αυδήμου

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε

Επισκοπή

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε στα Φ/Σ 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/12, 58/13, 58/14 και 58/21

Κολόσσι

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε στα Φ/Σ 58/13, 58/14 και 58/22

Παραμάλι

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε στα Φ/Σ 52/64, 57/8, 57/16, 58/1 και 58/2

Πάχνα

Τις περιοχές της Κοινότητας με Φ/Σ 52/24, 52/31, 52/32, 53/17 και 53/25

Πισσούρι

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε στα Φ/Σ 57/6, 57/7, 57/14 και 57/15

Πολεμίδια Κάτω

Ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 58/8 και 58/16. Εξαιρείται επίσης το τριτικάλε για ολόκληρη την περιοχή

Τραχώνι

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση το τριτικάλε

Ύψωνας

Ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 53/22, 53/23, 53/30, 53/31, 53/64, 58/7, 58/8, 58/15, 58/16, 2-197-336, 2-197-337, 2-197-338, 2-198-337 και 2-198-338

Ε) ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ι) Ολόκληρες τις περιοχές μέσα στα διοικητικά όρια των πιο κάτω Δήμων και Κοινοτήτων:

Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρινούδα, Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων, Αναρίτα, Έμπα, Κισσόνεργα, Κονιά, Κούκλια, Λέμπα, Μαμώνια, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Νικόκλεια, Πάφος, Πέγεια, Σουσκιού, Σταυροκόννου, Τάλα, Τραχυπέδουλα, Τρεμιθούσα, Φασούλα, Φοίνικας, Χλώρακας και Χολέτρια.

ιι) Μέρος των περιοχών των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως περιγράφονται πιο κάτω:

Αναδιού

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή και Σιφωνάρι

Αρόδες Κάτω

Τις περιοχές της Κοινότητας με Φ/Σ 34/39, 34/47, 34/48, 34/55, 34/56 και 35/41

Αρόδες Πάνω

Τις περιοχές της Κοινότητας με Φ/Σ 34/55, 34/56, 34/64, 35/41, 2-141-365, 2-141-366, 2-143-367 και 2-144-367

Αχέλεια

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Γεροσκήπου

Ολόκληρη την περιοχή του Δήμου, με εξαίρεση τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Δρούσεια

Μόνο την περιοχή της Κοινότητας με Φ/Σ 34/24

Ευρέτου

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Θρινιά

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για το Σιφωνάρι

Ίνεια

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια με Φ/Σ 35/25 και 35/34

Κίος (Ιστιντζό)

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Κοίλη

Τις περιοχές της Κοινότητας με Φ/Σ 45/18, 45/19, 45/20, 45/26, 45/27 και 45/28

Κολώνη

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Κρίτου Μαρόττου

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή και Σιφωνάρι

Κρίτου Τέρα

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Λάσα

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Μανδριά

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Μηλιά

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για το Σιφωνάρι

Σαραμά

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Σίμου

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Τίμη

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, με εξαίρεση τα τεμάχια που καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και είχαν αρδευτεί.

Για όσα τεμάχια καλλιεργήθηκαν με Σιτάρι και δεν είχαν αρδευτεί, θα πρέπει να υποβληθεί Δήλωση Ζημιάς προς τον ΟΓΑ μέχρι τις 24 Ιουνίου 2016.

Φιλούσα Χρυσοχούς

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή

Φύτη

Ολόκληρη την περιοχή της Κοινότητας, μόνο για κτηνοτροφικά ψυχανθή και Σιφωνάρι.

Σημείωση:

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών του κάθε Δήμου ή Κοινότητας που κηρύχθηκαν ως ανομβριόπληκτες, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά ζημιάς που εκτιμήθηκαν, φαίνονται αναλυτικά στις ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ή Κοινοτικά Συμβούλια.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

14 Ιουνίου 2016


ANAKOINΩΣΗ ΟΓΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ επιτραπέζια χρήση, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) πληροφορεί όλους τους καλλιεργητές φυλλοβόλων, καθώς και όλους του καλλιεργητές αμπελιών των οποίων η παραγωγή προορίζεται για επιτραπέζια χρήση, ότι θα εφαρμόσει και φέτος τη Δήλωση Καλλιέργειας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Μαΐου 2016.

Γι' αυτό καλούνται όλοι οι καλλιεργητές να υποβάλουν μέσα στην πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων για τα φυλλοβόλα ή την έκταση για τα αμπέλια, καθώς και τη μέση παραγωγή, βασισμένη στην παραγωγή που είχαν τα τρία τελευταία χρόνια, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό, τόσο των ασφαλίστρων, όσο και των αποζημιώσεων.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και ότι τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή είναι εμπιστευτικής φύσεως και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του Οργανισμού.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των παραγωγών, ότι παράλειψη υποβολής από μέρους τους "Δήλωσης Καλλιέργειας" αποτελεί δική τους ευθύνη και ότι ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις Πρόνοιες του Νόμου και των Κανονισμών που αφορούν το θέμα αυτό.

Σημειώνεται πως για τις πιο πάνω καλλιέργειες που τυχόν έχουν πληγεί από καλυπτόμενους κινδύνους και για τις οποίες υποβλήθηκε Δήλωση Ζημιάς, δεν είναι απαραίτητη η υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας, εφόσον θα γίνει εκτίμηση της παραγωγής για σκοπούς αποζημίωσης.

Οι παραγωγοί μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" από τους Γραμματείς των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας τους, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμιά Δήλωση Καλλιέργειας, ούτε και θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΑ

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές φασολιών, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, τα φασόλια θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν.

Οι κίνδυνοι έναντι των οποίων καλύπτονται τα φασόλια, είναι το χαλάζι, ο παγετός, η πλήμμυρα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ο θερμός ξηρός αέρας, ενώ το ποσοστό ασφαλίστρου που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί, έχει καθοριστεί στο 3% του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των φασολιών.

Η καταβολή των ασφαλίστρων γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, την οποία υποχρεούνται οι παραγωγοί να συμπληρώνουν μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά.

Ο ΟΓΑ έχει υποχρέωση να επιθεωρεί και να ελέγχει περιοδικά τις δηλωμένες φυτείες και ταυτόχρονα να καταγράφει τις αδήλωτες. Για τις εκτάσεις που καταγράφονται, είτε μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου σαν αδήλωτες, ο Οργανισμός θα καλεί τους παραγωγούς να καταβάλλουν όχι μόνο το ανάλογο ασφάλιστρο, αλλά και επιπρόσθετη επιβάρυνση ύψους 10% επί του ασφαλίστρου.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα καταβληθεί το ασφάλιστρο πριν να επισυμβεί οποιαδήποτε ζημιά, είτε γιατί δεν εντοπίστηκαν από τον ΟΓΑ, ή γιατί οι παραγωγοί παρέλειψαν να καταβάλουν το υπολογισθέν ασφάλιστρο, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, καλούνται όλοι οι παραγωγοί που θα καλλιεργήσουν φασόλια κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, όπως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη σπορά, συμπληρώσουν και υποβάλουν στις τοπικές ΣΠΕ το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.) και καταβάλλοντας ταυτόχρονα το ανάλογο ασφάλιστρο.

Το ποσό ασφαλίστρου, που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΓΑ για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι παραγωγοί ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, ανέρχεται στα €30,60 κατά δεκάριο για τις αναρριχώμενες και στα €10,20 κατά δεκάριο για τις υπόλοιπες ποικιλίες φασολιών.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης ανακοινώνει ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των σιτηρών και ξηρικών κτηνοτροφικών φυτών, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας. Τελικές εκτιμήσεις θα γίνουν μόλις οριστικοποιηθεί το ύψος των ζημιών.

Στο μεταξύ εφιστάται η προσοχή όλων των παραγωγών που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τυχόν αποτυχημένα σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά τους με σανοποίηση ή καλλιέργεια και εφόσον θα ήθελαν να διατηρήσουν το δικαίωμά τους για αποζημίωση, σε περίπτωση που η περιοχή τους θα κηρυχθεί ανομβριόπληκτη ότι, οφείλουν να αφήνουν απαραίτητα τους προβλεπόμενους από το Νόμο αντιπροσωπευτικούς "μάρτυρες".

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αφήνουν αθέριστη ή ακαλλιέργητη λωρίδα πλάτους τουλάχιστο ενός μέτρου, που να βρίσκεται στο κέντρο και να διασχίζει κατά μήκος όλο το αγροτεμάχιο.

Στην περίπτωση που θα καλλιεργηθεί για να αξιοποιηθεί με νέα καλλιέργεια, θα πρέπει να αφήνονται στις δύο πλευρές του τεμαχίου, από μία (1) λωρίδα αθέριστη πλάτους ενός (1) μέτρου κατά μήκος του τεμαχίου.

Παράλληλα σε περίπτωση που ένα τεμάχιο σιτηρών θα δηλωθεί για άλλη καλλιέργεια στον ΚΟΑΠ, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας σιτηρών στον ΟΓΑ μέχρι τις 28 Απριλίου 2016.

Όσοι κτηνοτρόφοι, επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ελάχιστη βλάστηση σε δικά τους τεμάχια, μπορούν να το πράξουν, νοουμένου ότι θα αναγνωρίζονται ότι έχουν σπαρεί, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιεί ο ΟΓΑ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 18 Μαρτίου 2016


ANAKOINΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΠΙΛΩΝ 2015-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μεσπίλων, πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016, Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τους Γραμματείς των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων των χωριών τους, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λευκωσία 16 Δεκεμβρίου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης πληροφορεί όλους τους σιτηροπαραγωγούς πως για τα τεμάχια που έσπειραν ή θα σπείρουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2015-2016 με σιτηρά ή ξηρικά κτηνοτροφικά φυτά και για τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αιτηθούν εκταρική επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), οφείλουν να υποβάλουν στον ΟΓΑ Δήλωση Καλλιέργειας, προκειμένου, αφού γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι, να χρεωθούν με τα ανάλογα ασφάλιστρα και σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι να έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Τα σχετικά έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού, όπου, αφού τα συμπληρώσουν, να τα υποβάλουν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2016, το αργότερο.

Τονίζεται πως σε περίπτωση ζημιάς από ανομβρία ή χαλάζι σε τεμάχια για τα οποία δεν θα υποβληθούν Δηλώσεις Καλλιέργειας ή θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ο Οργανισμός δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία 23 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Φακ. 4.11.03, 1.1.07,1.1.10


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2015-2016

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους πατατοπαραγωγούς ότι μετά από κάθε φύτευση και όχι αργότερα από μια βδομάδα, οφείλουν να υποβάλλουν απαραίτητα Δήλωση Καλλιέργειας, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα που υπάρχουν στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα συμπληρωμένα έντυπα Δήλωσης Καλλιέργειας, στα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να φαίνεται η ημερομηνία φύτευσης και τα ακριβή στοιχεία τεμαχίων όπως δηλώνονται στον ΚΟΑΠ, να παραδίδονται μέσα στην πιο πάνω προθεσμία στο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, προκειμένου στο τέλος κάθε βδομάδας να αποστέλλονται στον Οργανισμό ή να παραλαμβάνονται από Λειτουργούς του.

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, σε περίπτωση ζημιάς σε πατατοφυτείες ποικιλίας Σπούντα για τις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί Δηλώσεις Καλλιέργειας, ή θα έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση, χωρίς όμως ο παραγωγός να απαλλάσσεται της υποχρέωσης για καταβολή ασφαλίστρων. Για τις υπόλοιπες ποικιλίες, η μη εμπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Καλλιέργειας θα συνεπάγεται στέρηση ή μείωση κατά 10% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


ANAKOINΩΣΗ ­ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 2015-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μανταρινιάς, καθώς και των ποικιλιών Πορτοκαλιάς "Γιάφα", "Ομφαλοφόρα" ή "Μέρλιν" και "Σιεκκέρικα", πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015 Δήλωση Καλλιέργειας. Ειδικά στις περιπτώσεις πρώιμων εσπεριδοειδών, όπως Κλεμεντίνες και Ομφαλοφόρα, οι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλουν τις Δηλώσεις Καλλιέργειας πριν τη συγκομιδή.

Στη Δήλωση Καλλιέργειας, οι παραγωγοί οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά, καθώς και πού διέθεσαν ή θα διαθέσουν την παραγωγή αυτή, δηλ. για εξαγωγή ή για ντόπια αγορά και σε ποιό έμπορο. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι καλλιεργητές των υπόλοιπων ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών που τα διαθέτουν στη ντόπια αγορά.

Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την τυχόν πληρωτέα αποζημίωση.

Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού και τα κατά περιοχή Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωσή τους. Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την συμπλήρωση των εντύπων "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορείτε να συμβουλεύεστε τους Ασφαλιστικούς Αντιπροσώπους, στους οποίους και θα τα παραδώσετε συμπληρωμένα μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΓΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΚΙΝΑΡΩΝ 2015-2016

Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές αγκινάρων, ότι σύμφωνα με την περί Γεωργικής Ασφάλισης νομοθεσία, οι αγκινάρες θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλισμένο προϊόν και καλύπτονται για ζημιές από χαλάζι και παγετό, έναντι της καταβολής ασφαλίστρου 3% επί του μέσου αναμενόμενου εισοδήματος των αγκινάρων.

Το ποσό ασφαλίστρου, που κάθε παραγωγός θα κληθεί προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου να καταβάλει, θα υπολογιστεί με βάση τη Δήλωση Καλλιέργειας, την οποία οφείλει, το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από το άνοιγμα των φυτειών ή τη φύτευση των αγκινάρων του, να υποβάλει στα κατά τόπους Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο Δήλωσης Καλλιέργειας, δίνοντας σαφή και πλήρη στοιχεία των τεμαχίων (Φ/Σ και Αρ. τεμ.), καθώς και την ημερομηνία που ανοίχθηκε ή εγκαταστάθηκε η φυτεία.

Φυτείες για τις οποίες δεν θα υποβληθεί Δήλωση Καλλιέργειας, θα στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς, χωρίς όμως να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ασφαλίστρου.

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Τυπώστε Αρχή Σελίδας
Άρθρα
Ετήσιες Εκθέσεις
Έντυπα
Φωτογραφικό Αρχείο
Συνδέσεις
Δελτία Καιρού
Χάρτης Πλοήγησης
Επικοινωνία

Designed & Developed by NETinfo Services Ltd